Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

O vodní nádrži Bílovec aneb už to tam zase šplouchá...

Bíloveckou přehradou, Bíloveckým rybníkem apod. je nazývána tato v podstatě víceúčelová průtočná retenční nádrž, která byla po rychlé výstavbě dokončena v roce 1965 a následně ihned napuštěna. Nachází se na toku Jamník ř. km 5,635. Vlastníkem tohoto vodního díla (VD) je označován stát (ČR) a jeho správcem je Povodí Odry, státní podnik. Celé to je ale trochu složitější, protože stavba hráze a vlastní zátopa je na pozemcích několika majitelů počínaje státem přes město Bílovec až po řadu fyzických osob.

V současné době je hlavním účelem tohoto VD ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod. Druhotným využitím pak jsou rekreace, chov a lov ryb a akumulace vody pro případné odběry. Nádrž také vytváří vhodné podmínky pro zvýšení ekologické stability a existenci flory a fauny v přilehlém okolí. Určitě v nemalé míře ovlivňuje také mikroklima v blízkém okolí, což ocení lidé zejména v létě.

Patří do kategorie malých vodních nádrží č. IV dle TBD. Hráz má délku cca 130 m, šířku 4 m a maximální výšku nad terénem přibližně 5 m. Její koruna je na kótě 270,40 m n. m. Spodní výpust má profil DN 500, což není úplně optimální. Vodní plocha má rozlohu 3,76 ha při normálním stavu vody (tzv. zásobní prostor) a zadržuje tak vodu o objemu 59 803 m3 s dalším ochranným (retenčním) potenciálem až 29 943 m3. Plocha povodí je 15,37 km2. Má zpracovaný řádný manipulační řád. Hlavním přítokem je potok Jamník, na kterém se nachází sedimentační předzdrž těsně u vtoku do nádrže a je od zátopy oddělena záchytnou hrázkou z lomového kamene. Sedimentační prostor má plochu cca 725 m2, dno a břehy jsou bez zpevnění, břehy jsou ve sklonu 1 : 2. Celkový objem je cca 300 m3. Vedlejším přítokem je malý pravostranný bezejmenný potůček ústící do nádrže „v rohu u vrb“. Množství přitékající vody je silně závislé na vodních srážkách, zvl. v posledních letech.

Poslední odbahňování proběhlo již před cca 18 lety, konkrétně na přelomu let 1999/2000. Tomu samozřejmě předcházel výlov v říjnu 1999. Mnozí si to určitě pamatují. Od té doby proteklo nádrží mnoho vody, která s sebou někdy přinášela různé věci a postupně tak došlo k náplavě velkého množství sedimentů. Proto i rybáři v posledních letech upozorňovali správce VD na její silné zabahnění, naposledy někdy v roce 2014, aby nakonec byli v roce 2017 konečně vyslyšeni. Vlastnímu odbahnění předcházela oprava železobetonové konstrukce sdruženého objektu aj. na hrázi na podzim 2015. Škoda, že se tehdy nepodařilo následující akci spojit. V září 2017 proběhl dlouho očekávaný výlov nádrže, po kterém následovalo vlastní odbahňování. Po různých peripetiích byly na jaře 2019 konečně ukončeny veškeré související stavební práce a 2. dubna 2019 se začala nádrž napouštět. Celkově bylo odtěženo téměř 26 tis. m3 nánosu a převezeno na blízké zemědělské pozemky. Pro lepší představu toto množství by zaplnilo náměstí do výšky skoro 7 m! Jen doufejme, že se nádrž opět brzo nezanese, s ukládáním těchto sedimentů totiž bývá v praxi (kupodivu?) nemalý problém. Určitě by pomohlo lepší hospodaření na pozemcích kolem hlavního přítoku Jamník. Ne vždy totiž za vše může jen samotný déšť…

V konci vzdutí byla nově vytvořena tzv. litorální zóna, která umožní dočištění vody z přítoku do nádrže a zároveň bude cenným biotopem pro vodní ptáky a další živočichy. Byly zde vysazeny tyto rostliny: Ostřice štíhlá, Ostřice pašáchor, Ostřice ostrá, Ostřice pobřežní, Kosatec žlutý, Zevar vzpřímený, Chrastice rákosovitá, Stulík žlutý, Žabník jitrocelový, Šmel okoličnatý. Uvidíme, jaký to bude mít výsledný efekt. Podobná opatření jsou trendem dnešní doby, zvl. pak posledních let.

Na této vodní nádrži byl již v minulosti vyhlášen příslušným rybářským orgánem rybářský revír č. 471126, jehož uživatelem je Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě.

Ing. Martin Kupka, jednatel ČRS MO Bílovec