Často kladené otázky

Jak se stát členem?

 • Podej si k nám přihlášku (poštou, osobně funkcionáři, při výdeji povolenek nebo do schránky před klubovnou apod.), která je trvale ke stažení na našem webu na stránce Kontakty dole nebo si ji vyzvedni při hromadném výdeji povolenek nebo dle dohody jinak. K dispozici je na webu i on-line el. formulář přihlášky.

 • Absolvuj školení a úspěšně zkoušku pro získání prvního rybářského lístku (RL).

 • Zaplať všechny poplatky.

 • K vystavení členské legitimace je potřeba fotka žadatele 35x45 mm!

 • Pokud už máš rybářský lístek, nemusíš znovu absolvovat školení a test!

 • Žadatel o členství s platným RL může podat přihlášku i během roku.

 • RL vydává příslušný obecní úřad dle bydliště žadatele na dobu neurčitou, na 10, 3, 1 let nebo 30 denní.

 • Člen jiné MO ČRS k nám může přejít na základě tzv. převodky, typicky ke konci roku.

 • Na členství není právní nárok, rozhoduje výbor spolku!

 • Test rybářských znalostí.

 • Obecné informace na webu ČRS (Praha).

 • Ostatní na stránce Školení.

 • Nezakoupením známky do konce dubna členovi zaniká členství v naší organizaci (ČRS) jeho zrušením dle platných Stanov ČRS.

Kdo může lovit ryby v ryb. revíru ČRS?

 • Lovit ryby v ryb. revíru ČRS může každý s platným rybářským lístkem a s příslušnou platnou členskou nebo nečlenskou ČRS povolenkou k lovu.

 • Člen má nárok na novou povolenku jen v případě včasného odevzdání staré povolenky s řádně vyplněným sumářem a v případě splnění pracovní povinnosti.

Kdo a jak rozhoduje o zarybňování revíru?

 • Příslušný rybářský orgán (např. krajský úřad) stanovuje tzv. zarybňovací plán s ohledem na řadu faktorů.

 • Je stanoven jako minimální a uživatel ryb. revíru ho může i překročit.

 • Pro rybníkářství toto neplatí.

Jak splnit pracovní příspěvek?

Dle Stanov ČRS má každý z jeho členů základní povinnost podílet se svou osobní účastí na činnosti místní organizace. Členským příspěvkem je také mimo jiné i roční pracovní příspěvek, jehož parametry schvaluje členská schůze v usnesení. Členové, kteří budou chtít tuto svou povinnost splnit pracovně a ne finančně, musí kontaktovat vedoucího RS a brigád, se kterým si dohodnou způsob plnění ročního pracovního příspěvku. Práce se obvykle provádějí na přilehlých pozemcích a březích našich obhospodařovaných revírů - VN Bílovec, VN Stará Ves nebo toky Bílovka a Sezina. Další možností je pomoc při vysazování ryb, lovu násady ryb nebo s organizováním rybářských závodů apod. V první řadě bude nutné provést předem určené důležité práce a následně budou brány v potaz návrhy samotných členů jako např. údržba a vylepšení koryt toků, úklidové práce, zkulturňování příbřežních úseků přehrad s ohledem na manipulační řády i vlastnická práva majitelů pozemků apod. Vítány jsou návrhy členů k využití vlastních dopravních, kultivačních a jiných speciálních prostředků použitelných k hospodářským účelům. S veškerou agendou týkající se brigád se obracejte (pokud možno) výhradně na vedoucího RS a brigád a to přednostně formou SMS nebo e-mailem, on se vám určitě ozve!

Evidenci brigád můžete sledovat zde: 2021, 2020, 2019.

Plán brigád 2021: 3. 4., 24. 4., 4. 9., 2. 10., vždy 8–13 hod.

Jaké povolenky lze zakoupit?

 • Naše organizace prodává územní povolenky (vč. CR, CS, MRS) pouze členům vlastní MO, členům jiného ÚS, MRS příp. i nečlenům, a to pouze ty, které má k dispozici. Z důvodu velkého množství druhů povolenek máme skladem pouze ty nejčastěji se prodávající, resp. členy objednané. Ostatní druhy lze zakoupit v sídle našeho územního svazu v Ostravě, a nebo zejména nečlenové v e-shopu na www.rybsvaz.cz.

 • S naší územní povolenkou můžete lovit na cca 200 MP a 100 P revírech!

 • Forma prodeje v naší MO je hromadná nebo individuální. V termínech pro hromadný prodej povolenek lze zaplatit i pravidelný peněžitý příspěvek (známku) resp. i ostatní věci. Další možností jsou pak až termíny pro individuální prodej.

 • Pro členy se změněnou pracovní schopností žádající o slevu na ceně povolenky a brigádnické povinnosti platí metodika přiznávání úlev viz. aktuální usnesení VČS.

 • V případě vyplnění všech řádků evidence docházek si vyžádejte bezplatně u výdejce povolenek nový formulář.

 • Individuální prodej povolenek zajišťuje po posledním hromadném externí prodejce viz. Kontakty.


Kde a jak odevzdat starou povolenku?

 • Odevzdává se řádně vyplněná do 15 dnů od skončení platnosti povolenky, tzn. u roční MP povolenky do 15. ledna následujícího roku. Je to jedna ze základních povinností člena!

 • Způsob si určuje každá organizace sama viz. usnesení.

 • Lze ji odevzdat při hromadném sběru.

 • Lze ji odevzdat při 1. hromadném prodeji povolenek a známek.

 • Lze ji poslat poštou na korespondenční adresu organizace.

 • Při použití jiné formy / způsobu odevzdání riskuje držitel povolenky problémy!

 • Výjimky / změny určuje výbor organizace podle momentálních podmínek.

 • Úlovky je třeba evidovat řádně a poctivě, nic nezatajovat ani nepřidávat, jinak rybář riskuje mj. nemalou pokutu za přestupek!

 • Odevzdává se povolenka, i když rybář vůbec nelovil!

 • Uživatel revíru (ÚS) je povinen ze zákona předložit ryb. orgánu (KÚ) příslušnou evidenci úlovků do 30. dubna následujícího kalendářního roku, jinak riskuje problémy.

Co je členská schůze?

Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace, rozhoduje o důležitých záležitostech místní organizace. Usnesení členské schůze je závazné pro všechny orgány a členy místní organizace. Proto je nanejvýš vhodné, aby členové nebrali svoji (ne)účast na této členské schůzi na lehkou váhu, ve svém vlastním zájmu. V naší místní organizaci v posledních letech kolísá účast na (výročních) členských schůzích mezi 26 - 30 % dospělých členů, což odpovídá celorepublikovému trendu posledních let, avšak není to rozhodně potřebný či vhodný stav. Členská schůze se u nás koná obvykle na konci března, dopoledne v sobotu.

Naše weby

 • Náš ryb. web má úplnou URL adresu https://crs.mobilovec.cz. Při zadávání adresy stačí uvést crs.mobilovec.cz (subdoména) nebo asi dočasně i jen mobilovec.cz (doména). V obou případech bude výsledek stejný. U různých webových prohlížečů se zobrazená adresa načtených web. stránek může trochu lišit!

 • https://www.youtube.com/c/MobilovecCz.

Kdo byl Sv. Petr?

Apoštol Petr, původním jménem Šimon (papežem cca 30 –64/67 Řím) byl jeden z dvanácti původních apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Je považován za prvního papeže. Sv. Petr je patronem papežů, církve, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, moštářů, motorkářů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchařů, rybářů, obchodníků s rybami, lodníků, trosečníků, kajícníků, zpovídajících se a panen. Petr je i ochráncem proti hadímu uštknutí, proti krádeži a pomocníkem proti vzteklině, posedlosti, bolesti nohou. Jeho záštitou je dlouhověkost. Svátek se podle občanského i církevního kalendáře slaví 29. června společně se svátkem svatého Pavla. V církevním kalendáři najdeme ještě další dny zasvěcené svatému Petru a to 22.únor a 1.srpen.