Často kladené otázky

Než nám začnete volat, zkuste najít odpověď tady! Pro zobrazení rozklikněte sbalitelný text.

Jak se stát členem ČRS?

 • Podej si k nám přihlášku (poštou, osobně funkcionáři, při výdeji povolenek nebo do schránky před klubovnou apod.), která je trvale ke stažení na našem webu na stránce Kontakty dole nebo si ji vyzvedni při hromadném výdeji povolenek nebo dle dohody jinak. K dispozici je na webu i on-line el. formulář přihlášky.

 • Absolvuj školení a úspěšně zkoušku pro získání prvního rybářského lístku (RL). Pokud už máš rybářský lístek, nemusíš znovu absolvovat školení a test!

 • Zaplať všechny poplatky.

 • K vystavení členské legitimace je potřeba fotka žadatele 35x45 mm!

 • Žadatel o členství s platným RL může podat přihlášku i během roku.

 • RL vydává příslušný obecní úřad dle bydliště žadatele na dobu neurčitou, na 10, 3, 1 let nebo 30denní.

 • Člen jiné místní organizace ČRS k nám může přejít na základě tzv. převodky, typicky ke konci roku.

 • Na členství není právní nárok, rozhoduje výbor spolku!

 • Test rybářských znalostí.

 • Obecné informace na centrálním webu ČRS (Praha).

 • Ostatní na stránce Školení na našem webu.

 • Nezakoupením známky do konce dubna členovi zaniká členství v naší organizaci (ČRS) jeho zrušením dle platných Stanov ČRS.

Kdo může lovit ryby v rybářském revíru ČRS?

 • Lovit ryby v rybářském revíru ČRS může každý s platným rybářským lístkem a s příslušnou platnou členskou nebo nečlenskou ČRS povolenkou k lovu.

 • Člen má nárok na novou povolenku jen v případě včasného odevzdání staré povolenky s řádně vyplněným sumářem a v případě splnění pracovní povinnosti.

Kdo rozhoduje o zarybňování ryb. revíru?

 • Příslušný rybářský orgán (např. krajský úřad) stanovuje tzv. zarybňovací plán s ohledem na řadu faktorů.

 • Je stanoven (dnes) jako minimální a uživatel rybářského revíru ho může i překročit.

 • V praxi toto zarybňování provádí územní svaz nebo příslušná místní organizace pověřená hospodařením.

 • Násadové ryby jsou z vlastní produkce MO, z produkce jiné MO nebo od externích profesionálním producentů ryb.

 • Každý rybářský revír musí mít svého hospodáře.

 • Pro rybníkářství toto neplatí. Tam příslušný vlastník/provozovatel chová to, co uzná za vhodné, samozřejmě při dodržování příslušné legislativy.

Jaké povolenky k lovu lze zakoupit?

 • Naše organizace prodává územní povolenky (vč. CR, CS, MRS) pouze členům vlastní MO, členům jiného ÚS, MRS příp. i nečlenům, a to pouze ty, které má k dispozici. Z důvodu velkého množství druhů povolenek máme skladem pouze ty nejčastěji se prodávající, resp. členy objednané. Ostatní druhy lze zakoupit v sídle našeho územního svazu v Ostravě a nebo zejména nečlenové v e-shopu na www.rybsvaz.cz.

 • S naší územní povolenkou můžete lovit na cca 200 MP a 100 P rybářských revírech!

 • Forma prodeje v naší MO je hromadná nebo individuální. V termínech pro hromadný prodej povolenek lze zaplatit i pravidelný peněžitý příspěvek (známku) resp. i ostatní věci. Další možností jsou pak až termíny pro individuální prodej.

 • Pro členy se změněnou pracovní schopností žádající o slevu na ceně povolenky a brigádnické povinnosti platí metodika přiznávání úlev viz aktuální usnesení členské schůze.

 • V případě vyplnění všech řádků evidence docházek si vyžádejte bezplatně u výdejce povolenek nový formulář jako přílohu.

 • Individuální prodej povolenek zajišťuje po posledním hromadném externí prodejce viz stránka Kontakty.

Kde a jak odevzdat starou povolenku k lovu?

 • Odevzdává se řádně vyplněná do 15 dnů od skončení platnosti povolenky, tzn. u roční MP povolenky do 15. ledna následujícího roku. Je to jedna ze základních povinností nejen člena!

 • Způsob si určuje každá organizace sama viz usnesení.

 • Lze ji odevzdat při hromadném sběru nebo při hromadném prodeji povolenek a známek, ale včas!

 • Lze ji poslat i poštou na korespondenční adresu organizace. Riziko nedoručení nese odesílatel.

 • Při použití jiné formy / způsobu odevzdání riskuje držitel povolenky problémy!

 • Výjimky / změny určuje výbor organizace podle momentálních podmínek.

 • Úlovky je třeba evidovat řádně a poctivě, nic nezatajovat ani nepřidávat, jinak rybář riskuje mj. nemalou pokutu za přestupek!

 • Odevzdává se povolenka, i když rybář vůbec nelovil nebo nic neulovil!

 • Uživatel revíru (ÚS) je povinen ze zákona předložit ryb. orgánu (KÚ) příslušnou evidenci úlovků do 30. dubna následujícího kalendářního roku, jinak riskuje problémy.

Co je členská schůze?

Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace, rozhoduje o důležitých záležitostech místní organizace. Usnesení členské schůze je závazné pro všechny orgány a členy místní organizace. Proto je nanejvýš vhodné, aby členové nebrali svoji (ne)účast na této členské schůzi na lehkou váhu, ve svém vlastním zájmu. V naší místní organizaci v posledních letech kolísá účast na (výročních) členských schůzích mezi 15–30 % dospělých členů, což odpovídá celorepublikovému trendu posledních let, avšak není to rozhodně potřebný či vhodný stav. Členská schůze se u nás koná obvykle během března, odpoledne v pátek, nebo dopoledne v sobotu.

Naše komunikační kanály

 • Web je náš hlavní komunikační kanál, používáme i e-maily nebo telefon. Na naší nevelké vývěsce/vitríně u ÚP jsou jen nejdůležitější věci.

 • Náš rybářský web má úplnou URL adresu https://crs.mobilovec.cz. Při zadávání adresy stačí uvést crs.mobilovec.cz (subdoména) nebo asi dočasně i jen mobilovec.cz (doména). V obou případech bude výsledek stejný. U různých webových prohlížečů se zobrazená adresa načtených web. stránek může trochu lišit!

 • Náš Youtube kanál najdete na https://www.youtube.com/c/MobilovecCz.

Kdo kontroluje lovící u vody?

 • Kromě Policie ČR nebo i městské policie kontrolu lovících provádí v praxi zejména rybářská stráž (RS).

 • Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby.

 • V praxi existuje dobrovolná nebo (polo)profesionální RS s místní, nebo rozšířenou působností.

 • Seznam PRS v našem územním svazu k 1. 11. 2021:

  • Kaloč Jan, 605924080, Valašsko, okrajově Hranicko

  • Novák Vladimír, 602343458, Jesenicko, okrajově Šumpersko

  • Michalík Radek, 737088000, Novojičínsko

  • Vrobel David, 607036974, Krnovsko, Opavsko

  • Košárek Marcel, 604308487, Třinecko, Jablunkovsko

  • Cigánek Vít Ing., 774655777, Olomoucko, Šumpersko

  • Nitka Tomáš, 608888808, Ostravsko

Jak splnit pracovní příspěvek?

Evidenci brigád můžete sledovat zde: 2022, 2021, 2020. Plán brigád 2022: 2. 4., 7. 5., 4. 6., 3. 9., 8. 10., vždy cca 8–13 hod., jinak viz stránka Aktuálně.

Dle Stanov ČRS má každý z jeho členů základní povinnost podílet se svou osobní účastí na činnosti místní organizace. Členským příspěvkem je také mimo jiné i roční pracovní příspěvek, jehož parametry schvaluje členská schůze v usnesení. Členové, kteří budou chtít tuto svou povinnost splnit pracovně a ne finančně, musí kontaktovat vedoucího brigád, se kterým si dohodnou způsob plnění ročního pracovního příspěvku. Práce se obvykle provádějí na přilehlých pozemcích a březích našich obhospodařovaných revírů - VN Bílovec, VN Stará Ves nebo potoky Bílovka a Sezina. Další možností je pomoc při vysazování ryb, lovu násady ryb nebo s organizováním rybářských závodů apod. V první řadě bude nutné provést předem určené důležité práce a následně budou brány v potaz návrhy samotných členů jako např. údržba a vylepšení koryt toků, úklidové práce, zkulturňování příbřežních úseků přehrad s ohledem na manipulační řády i vlastnická práva majitelů pozemků apod. Vítány jsou návrhy členů k využití vlastních dopravních, kultivačních a jiných speciálních prostředků použitelných k hospodářským účelům. S veškerou agendou týkající se brigád se obracejte (pokud možno) výhradně na vedoucího brigád a to přednostně formou SMS nebo e-mailem, on se vám určitě ozve!

Základní povinnosti MO v praxi

 • Odvádět včas a řádně finanční prostředky za čl. poplatky (známky, povolenky, FRR atp.) územnímu svazu (ÚS).

 • Řádně a včas zúčtovat veškeré tzv. ceniny s ÚS.

 • Vystavovat včas a řádně násadové resp. dodací listy k násadám ryb.

 • Zpracovat včas sumarizaci úlovků vč. příloh.

 • Zpracovat včas a zaslat ÚS různé ankety/dotazníky např. šetření o prodeji známek a povolenek v běžném roce, výkaz o činnosti aj.

 • Zpracovat a poslat formulář v případě havárie ÚS.

 • Zaslat územnímu svazu návrh na člena RS (pro zkoušky) do 31. ledna.

 • Zpracovat řádně a zaslat ÚS včas hospodářské výkazy.

 • Řádně organizovat a hlásit včas (min. 7 prac. dnů předem) termíny testů pro získání 1. ryb. lístku MZe/KÚ.

 • Účastnit se různých aktivů, schůzí, jednání, ÚK dle potřeby a ve vlastním zájmu.

 • Řádně hospodařit v ryb. revírech nebo rybochovech v rozsahu pověření a dle instrukcí ÚS, příp. dle vlastní potřeby a uvážení.

 • Řádně vést účetní agendu, obecně jednat v souladu s platnou legislativou ČR., dodržovat stanovy a jednací řád spolku.

 • Pořizovat zápisy/usnesení z jednání výboru a čl. schůze spolku.

Kdo byl Sv. Petr?

Apoštol Petr, původním jménem Šimon (papežem cca 30 –64/67 Řím) byl jeden z dvanácti původních apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Je považován za prvního papeže. Sv. Petr je patronem papežů, církve, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, moštářů, motorkářů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchařů, rybářů, obchodníků s rybami, lodníků, trosečníků, kajícníků, zpovídajících se a panen. Petr je i ochráncem proti hadímu uštknutí, proti krádeži a pomocníkem proti vzteklině, posedlosti, bolesti nohou. Jeho záštitou je dlouhověkost. Svátek se podle občanského i církevního kalendáře slaví 29. června společně se svátkem svatého Pavla. V církevním kalendáři najdeme ještě další dny zasvěcené svatému Petru a to 22. únor a 1. srpen.